Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO / UMOWA ZAMÓWIENIA

     Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy sklepem internetowym AR HEROS - Producent systemów reklamowych, dostępnym pod adresem http://arheros.sstore.pl/, prowadzonym przez Agencję Reklamową HEROS, wpisaną przez Burmistrza Miasta Chełmna do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w 86 - 200 Chełmno, ul. Wodna 32/6, natomiast filia AR HEROS znajduje się w 86 - 200 Chełmno; Brzozowo 6. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 875 - 151 - 09 - 06, Regon: 341215848, zwanym dalej 'Dostawcą', a składającym u Dostawcy zamówienie, zwanym dalej 'Zamawiającym'. 

§1 ZAMÓWIENIE

1. Sklep internetowy AR HEROS - Producent systemów reklamowych prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz bezpośrednio w filii firmy. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://arheros.sstore.pl/ ; http://arheros.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@arheros.pl .

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Osoba składająca zamówienie w imieniu Zamawiającego oświadcza, że posiada upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego.

4. W chwili złożenia zamówienia Zamawiający nie może zalegać z płatnościami wobec Dostawcy za już wcześniej zrealizowane zlecenia. Dotyczy przypadku, gdy zamówienie nie jest pierwszym złożonym przez Zamawiającego u Dostawcy. Dostawca może wstrzymać kolejne dostawy towarów bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy zamówienia w szczególności w przypadku: niezapłacenia bądź dłuższego niż 7 dni (siedmiu dni) opóźnienia w dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty lub w przypadku nieodebrania w terminie towarów z innych zamówień.

5. Zamówiony przez Zamawiającego towar lub usługa pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za towar lub usługę.

6. Składając zamówienie na towary, a w szczególności na towary niestandardowe (w tym towary odpowiednio konfekcjonowane - cięte/ projektowane/ malowane lub pakowane albo dostarczane w sposób niestandardowy, tj. odmienny od standardowego. Zamawiający akceptuje, iż realizacja przez Dostawcę takiego zamówienia czyni te towary przydatnymi wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego i bezwartościowymi dla Dostawcy i osób trzecich.

7. W przypadku zamówienia na materiały niestandardowe, Dostawca może uzależnić przyjęcie lub wykonanie zamówienia od otrzymania przedpłaty na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości 100 % (stu procent) wartości brutto zamówienia. Do momentu uiszczenia zapłaty towar pozostaje własnością Dostawcy, dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Dostawcy, towar zostanie wydany Zamawiającemu

8. Złożone zamówienie nie może być anulowane.


§2 TOWAR

1. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie http://arheros.sstore.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w projekcie, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający jeżeli nie zostało ustalone inaczej jest zobowiązany do dostarczenia materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia przez Dostawcę.

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność finansową za podjęte zobowiązania wynikające  z niniejszej umowy zamówienia jedynie w stosunku do Zamawiającego, przy czym  odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wyłącznie szkody rzeczywiste i limitowana jest wysokością ceny netto towarów, z którymi odpowiedzialność ta się wiąże. Wyklucza się ponoszenie przez Dostawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez osoby nie będące Stronami w niniejszej umowie.

§3 PŁATNOŚCI


1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu http://arheros.sstore.pl/są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny zamówionych towarów w kwocie i w terminie wynikającym z treści faktury VAT wystawionej przez Dostawcę w odniesieniu do sprzedaży tych towarów. Strony umowy zamówienia uzgadniają, że wystarczającym jest przesłanie do Zamawiającego przez Dostawcę faktury VAT pocztą tradycyjną lub elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e -mail lub dostarczenie jej wraz z towarem na adres wskazany w zamówieniu, a także przekazanie jej podczas osobistego odbioru towaru.

4. W razie braku terminowej zapłaty ceny Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy odestki w wysokości ustawowej w przypadku opóźnień w płatnościach oraz pokryć koszty związane z windykacją należności, postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

5. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Dostawcę koszty przy realizacji tego zamówienia, tj. całość kwoty zamówienia.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.z 2010 r. Nr 249, poz. 1661) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w postaci plików PDF i wskazuje właściwy adres do otrzymywania korespondencji związanej z fakturami w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania jej przez Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia. 

§4 ODBIÓR TOWARU/ TRANSPORT

 

1.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

2. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem kuriera zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. AR HEROS nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej.

7. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ....................................

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie .................. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.